Informácie o spracovaní OÚ Zamestnancov, spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie

Zamestnanci sú osoby, ktoré vykonávajú pre Rellox činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda).

Spolupracovníkmi sú osoby, ktoré pre Rellox vykonávajú činnosť na základe iného právneho vzťahu, napr. na základe zmluvy o vytvorení autorského diela a pod.

Uchádzači o zamestnanie sú osoby, ktoré poskytli Relloxu svoje OÚ pre účely vyhodnotenia vhodnosti pre pracovnú pozíciu v Relloxu.

Účel spracovania OÚ:*)

 • Uzatvorenie pracovnej zmluvy, či inej zmluvy/dohody, zmluvy o vytvorení autorského diela a pod.
 • Výplata mzdy/odmeny
 • Odvod zákonom stanovených daní a poplatkov
 • Ďalšie zákonom stanovené povinnosti Relloxu vo vzťahu k zamestnancom a spolupracovníkom

Kategória dotknutých OÚ:*)

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Rodné číslo
 • Trvalé bydlisko
 • Kontaktná adresa
 • Kontaktné tel. číslo
 • Kontaktná e-mailová adresa
 • Bankové spojenie
 • Prípadne ďalšie OÚ nutné k naplneniu účelov spracovania OÚ

Kategórie príjemcov OÚ:*)

 • Zamestnanci a osoby poverené Správcom OÚ, ktorí OÚ potrebujú k naplneniu účelu spracovania
 • Externý spracovateľ účtovných služieb
 • Advokátska kancelária
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Štátne orgány a inštitúcie

Doba spracovávania OÚ:*)

Rellox je povinný poskytnuté osobné údaje o zamestnancoch a spolupracovníkoch spracovávať po dobu trvania pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy o vykonávanej činnosti, napr. DVP a pod. A následne po dobu stanovenú zákonom po ukončení zmluvy.

*) Uvedené údaje sa týkajú len zamestnancov a spolupracovníkov

Uchádzači o zamestnanie

V prípade uchádzačov o zamestnanie či o spoluprácu, zhromažďuje a spracováva Rellox iba OÚ, ktoré uchádzač o zamestnanie dobrovoľne poskytol Relloxu (spravidla formou životopisu). Rellox spracováva OÚ niektorých uchádzačov o zamestnanie po dobu 3 rokov od dátumu ich doručenia Relloxu za účelom prípadného budúceho kontaktu.

Konkrétnym dátumom výmazu OÚ z databázy firmy Rellox sa rozumie 24. máj roka nasledujúceho po uplynutí 3 rokov od poskytnutia údajov.

Osobné údaje sú určené len pre zamestnancov a osoby poverené Správcom OÚ, ktorí OÚ potrebujú k naplneniu účelu spracovania.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:

Hot tips | Máme pre Vás pripravených viac než 6000 nehnuteľností z celého sveta Kompletná ponuka

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: